Cirkulationsplats med säkra passager vid Gäddviksbron

BPL har fått ett uppdrag av Trafikverket med byggplatsuppföljning, BPU.

Trafikverket planerar att bygga en cirkulationsplats med säkra passager för oskyddade trafikanter vid Gäddviksbron. På så sätt förbättrar vi säkerheten och framkomligheten för alla trafikanter.

Väg 968 och 616 är Luleås infartsleder från E4. Vägarna nyttjas till stor del av trafik som kommer in från söder men kan även nyttjas av infartstrafik norrifrån som ska till Kallax och Bergnäset. Korsningen mellan väg 968 och 616 i Gäddvik i Luleå kommun är livligt trafikerad av både fordon och oskyddade trafikanter. En stor andel av trafiken består av pendlingstrafik. I nuläget är det ofta köbildning vid rusningstrafik på morgon och kväll, något som begränsar framkomligheten och trafiksäkerheten.